Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych znajdującej się pod adresem: www.dpsos-bielsko.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-25.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: Magdalena Giżycka, Danuta Zontek

E-mail: biuro@dpsos-bielsko.pl

Telefon: 33 497 91 27

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu oraz dogodny sposób jej przedstawienia.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych
Adres: ul. Żywiecka 15, 43-300 Bielsko-Biała
E-mail: dyrektor@dpsos-bielsko.pl

Telefon: 33 497 91 27

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Dojazd od ul. Dawnej.
 • Parking bez barier architektonicznych, dzwonek umieszczony przy bramie.
 • Wejście do budynku bezpośrednio z parkingu pozbawione jest barier architektonicznych.
 • W budynku znajduje się informacja na temat rozkładu pomieszczeń, oznakowania dróg ewakuacyjnych.
 • Wybór pięter w windzie oznakowany jest alfabetem Braille’a.
 • Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.
 • Po uprzednim zgłoszeniu, istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego bądź wideo tłumacza.
 • Brak pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.
   

Koordynator do spraw dostępności


Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 poz. 1696 z późn. zm.).

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych powołała Magdalenę Giżycka oraz Danutę Zontek, do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności, zwanego dalej „Koordynatorem”.

  

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych,
 • monitorowanie działalności Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
   

Kontakt:

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych

ul. Żywiecka 15, 43-300 Bielsko-Biała

godziny pracy Koordynatora: 7.00 – 15.00 (od poniedziałku do piątku)

II piętro, pokój nr 64

Telefon: 33 497 91 27

e-mail: biuro@dpsos-bielsko.pl

 

Koordynator do spraw dostępności:

Magdalena Giżycka

Danuta Zontek

Metryka

Autor ostatniej zmiany: Administrator

Data publikacji: 2023-01-27 11:36:30

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2023-03-15 13:12:49 Zmiana publikacji Administrator
2 2023-01-27 11:36:30 Dodanie publikacji